نقطه اشتعال به روش بسته

Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
متن مقاله

ASTM  D-93

كليات

اين روش يك روش ديناميك است. دقت و صحت اين آزمايش با توجه به وابستگى نقطه اشتعال به تغييرات دمايى تعيين می‌گردد. روش ديگر آزمايش نقطه اشتعال، روش تعادلى می‌باشد. هنگامی‌که نرخ گرمايش آهسته‌تر باشد و امكان برقرارى تعادل دمايى بين بخار بالاى نمونه و خود نمونه وجود داشته باشد مورداستفاده قرار می‌گیرد. با توجه به لزوم برقرارى تعادل، از اين روش در پیش‌بینی قابليت اشتعال آزمايش D-3941 استفاده می‌گردد.

اهميت و كاربرد

دماى اشتعال تنها يكى از خواصى است كه در ارزيابى تمايل به اشتعال يك ماده خطرناك در نظر گرفته می‌شود. يكى از مهم‌ترین كاربردهاى نقطه اشتعال مشخص كردن قابلیت اشتعال مواد در هنگام حمل‌ونقل و اصول ايمنى است. از اين روش براى اندازه‌گیری و شرح دادن خواص مواد و محصولات و یا جمع‌آوری پاسخ‌های حرارتى و یا يك منبع احتراق تحت شرايط کنترل‌شده آزمایشگاهی استفاده می‌شود. كاربرد ديگر اين روش تعيين ميزان آلودگى مواد نسبتاً غيرقابل اشتعال يا غير فرار و مواد قابل اشتعال يا فرار می‌باشد.

اين روش می‌تواند براى نفت كوره، روغن‌های روان كننده، مايعات سوسپانسیون و مایعاتی كه تمايل به تشكيل فيلم سطحى در شرايط آزمايش دارند و ديگر مايعاتى كه ويسكوزيته CS 5/5 يا بيشتر در دمای 40 درجه سانتی‌گراد و یا  CS 5/9 در دماي 25 درجه سانتی‌گراد داشته باشد، به كار رود. روش فوق جهت ارزيابى محصولاتى كه خطر آتش‌سوزی دارند به كار نمی‌رود. اين روش تنها روش به دست آوردن نقطه اشتعال بسته در دماهاى بالاى 100 درجه فارنهایت می‌باشد البته در دماهاى اشتعال بالاتر از 250 درجه سانتی‌گراد دقت اين آزمايش چندان بالا نيست.

تعاريف

نقطه اشتعال: پایین‌ترین دمايى است كه يك منبع اشتعال ايجاد بخاراتى از نمونه می‌کند كه در فشار 101 کیلوپاسکال محترق می‌شوند.

دماى اشتعال: دمايى است كه در آن نمونه مورد آزمايش تمايل به تشكيل يك مخلوط قابل اشتعال با هوا را در شرايط كنترل شده آزمايشگاهى دارد.

تعادل: شرايطى كه در آن دماى بخار بالاى نمونه و خود نمونه يكسال باشد تعادل می‌گوییم. شرايط تعادل هیچ‌گاه مشاهده نمی‌شود و در سراسر نمونه دما نمی‌تواند يكسان باشد.

ديناميك: شرايطى كه درزمان به‌کارگیری منبع احتراق تعادل دمايى بين بخار بالاى نمونه و خود نمونه برقرار نباشد را دینامیک می‌گوييم.

خلاصه آزمايش

75 ميلى ليتر از نمونه مورد آزمايش را درون ظرف برنجى ريخته و با سرعت ثابت و آرام هم‌زمان با همزن برقي حرارت می‌دهیم. سپس منبع احتراق را در فواصل زمانی منظم همراه با قطع هم‌زمان همزن به‌طور مستقيم داخل ظرف وارد می‌کنیم. نقطه‌ی اشتعال پایین‌ترین دمايى است كه بخارات حاصل از نمونه مشتعل می‌شوند.

دیگر مقالات

گرانروی - ویسکوزیته (Viscosity)

گرانروی – ویسکوزیته

نقطه اشتعال مواد به روش باز (Open Cup Flush Point)

نقطه اشتعال مواد به روش باز

نقطه اشتعال به روش بسته (Close Cup Flash Point - Pensky Martens)

نقطه اشتعال به روش بسته

روش اندازه‌گيری نقطه ريزش مواد نفتی Pour Point

روش اندازه‌گيری نقطه ريزش مواد نفتی

استانداردهای نفت ایران

استانداردهای نفت ایران

روغن‌ها (Oil)

روغن‌ها
Instagram WhatsApp WhatsApp Telegram