روش اندازه‌گيری نقطه ريزش مواد نفتی

Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
متن مقاله

هدف و محدوده كاربرد

نقطه ريزش محصولات نفتي شاخصي از كمترين دمايي است كه سيال تحت شرايط كنترل شده جاري می‌باشد. نقطه ریزش روغن‌های نفتی، مشخصه کمترین دمایی است که استفاده روغن را در کاربردهای معین نشان می‌دهد.

خلاصه روش

پس از گرمايش اوليه، نمونه با سرعت مشخصي خنك شده و در فواصل زماني F° 5  جريان سيال آزمايش می‌شود. كمترين دمايي كه در آن همچنان سيال جريان دارد به‌عنوان نقطه ريزش ثبت می‌گردد.

در این روش امکان بروز خطراتی از طرف مواد و وسایل وجود دارد که تمام موارد ایمنی ذکر نمی‌گردد بلکه مسئولیت به عهده آزمایشگر است که خطرات را پیش‌بینی و اصول ایمنی را رعایت نمود و کاربرد مقررات لازم را قبل از استفاده مشخص نماید

محاسبه و گزارش

به دمای یادداشت شده 5 درجه فارنهایت اضافه کنید و نتیجه را به‌عنوان نقطه ریزش گزارش نمایید.

برای روغن سیاه و غیره 5 درجه فارنهایت به دمای ثبت شده اضافه کنید و نتیجه را به‌عنوان نقطه ریزش گزارش کنید.

دقت آزمايش

دقت آزمايش توسط اطلاعات به دست آمده از ده روغن معدنی روان کننده کار نکرده و شانزده نوع نفت کوره که به‌وسیله دوازده شرکت مورد آزمايش قرار گرفته، می‌باشد. گستره تغییرات نقطه ریزش روغن‌های روان کننده معدنی -48 درجه سانتی‌گراد تا-6 درجه سانتی‌گراد می‌باشد، درحالی‌که گستره تغییرات نقطه ریزش نفت کوره از-33 درجه سانتی‌گراد تا +51 درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

 تکرار پذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمايش به دست آمده توسط یک آزمایشگر تحت شرایط ثابت با دستگاه و مواد شیمیایی مشابه در مدت طولانی و انجام روش به‌طور صحیح فقط در یک مورد از هر 20 مورد آزمايش می‌تواند از 5 درجه فارنهایت بیشتر شود در غیر این صورت اختلاف بیش از این مقدار، باعث تردید در نتایج به دست آمده خواهد شد.

تجدید پذیری

اختلاف بین دو نتیجه منفرد و مستقل که به‌وسیله دو آزمایشگر در آزمایشگاه‌های مختلف و با مواد شیمیایی مشابه در مدت طولانی و انجام روش به‌طور صحیح، به دست آمده فقط در یک مورد از هر 20 مورد آزمايش می‌تواند از 6 درجه سانتی‌گراد بیشتر شود. اختلاف بیش از این مقدار، باعث تردید در نتایج به دست آمده خواهد شد.

دیگر مقالات

گرانروی - ویسکوزیته (Viscosity)

گرانروی – ویسکوزیته

نقطه اشتعال مواد به روش باز (Open Cup Flush Point)

نقطه اشتعال مواد به روش باز

نقطه اشتعال به روش بسته (Close Cup Flash Point - Pensky Martens)

نقطه اشتعال به روش بسته

روش اندازه‌گيری نقطه ريزش مواد نفتی Pour Point

روش اندازه‌گيری نقطه ريزش مواد نفتی

استانداردهای نفت ایران

استانداردهای نفت ایران

روغن‌ها (Oil)

روغن‌ها
Instagram WhatsApp WhatsApp Telegram