• 026-36106869
  • 026-36106869
  • P91005531@gmail.com

جزئیات استاندارد ملی دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی) ASTM D113 دانلود فایل استاندارد


هدف و دامنه کاربرد:

هدف ازتدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون کشش پذیری قیر و مواد قیری می باشد.که به لحاظ تعریف، کشش پذیری مواد قیری میزان زیاد شدن طول آزمونه در اثر کشیده شدن آزمونه قبل از گسسته شدن می باشد که به جز موارد مشخص، این تست در دمای 25 درجه سلسیوس و با سرعت 50 میلی متر بر دقیقه انجام گیرد.

منابع و ماخذ:

استاندارد ملی 2950

استاندارد ملی 2957

ASTM D 2872

ASTM, D 113