• 91005531-021
  • 91005531-021
  • P91005531@gmail.com

جزئیات استاندارد ملی قير و مواد قيري- دوام مخلوط آسفالتي گرم متراكم شده در برابر خرابي هاي ناشي از رطوبت- روش آزمون دانلود فایل استاندارد


استاندارد ملی11498

استاندارد ملی قير و مواد قيري- دوام مخلوط آسفالتي گرم متراكم شده در برابر خرابي هاي ناشي از رطوبت- روش آزمون


گروه پارسیان تکنولوژی تولیدکننده :

تجهیزات آزمایشگاهی نفت

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

دستگاه های آزمایشگاهی نفت ، گازو پتروشیمی