• 026-36106869
  • 026-36106869
  • P91005531@gmail.com

جزئیات استاندارد ملی قير و مواد قيري- تعيين مقدار قير استخراج شده از مخلوط هاي روسازي قيري (آسفالتي)- روش هاي آزمون دانلود فایل استاندارد


استاندارد ملی 1689

استاندارد ملی قير و مواد قيري- تعيين مقدار قير استخراج شده از مخلوط هاي روسازي قيري (آسفالتي)- روش هاي آزمونگروه پارسیان تکنولوژی تولیدکننده :

تجهیزات آزمایشگاهی نفت

تجهیزات آزمایشگاه پتروشیمی

دستگاه های آزمایشگاهی نفت ، گازو پتروشیمی