• 91005531-021
  • 91005531-021
  • P91005531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "Freezing"

دستگاه تست نقطه انجماد (Freezing Point)-دیجیتال و تمام اتوماتیک

دستگاه تست ویسکوزیته 45- درجه ، اتوماتیک و دیجیتال

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش تک محفظه (Pour Point )

انواع لوازم جانبی آزمايشگاه پتروشیمی

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش دو محفظه (Pour Point )

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش سه محفظه (Pour Point )