• 91005531-021
  • 91005531-021
  • P91005531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "آزمونهای قیر"

دستگاه تست کشش قیر (داکتیلیتی)-مدل Economy

دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی)-مدل FULL

دستگاه تست نفوذ پذیری قیر-مدل Professional

دستگاه تست نفوذ پذیری قیر-مدل FULL