• 91005531-021
  • 91005531-021
  • P91005531@gmail.com

نتایج بدست از جستجوی : "آزمایش قیر"

دستگاه تست خوردگی ضدیخ (Corrision Test)- اتوماتیک ECO و PRO

دستگاه اندازه گیری کف روغن-دوقلو(Foaming)-مدل Economy

دستگاه اندازه گیری کف-دوقلو (Foaming) مدل Professional

دستگاه دیجیتال تست نقطه ریزش تک محفظه (Pour Point )

دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی)-مدل Professional

دستگاه تست کشش قیر(داکتیلیتی)-مدل FULL

دستگاه تست نفوذ پذیری قیر-مدل Professional

دستگاه تست نفوذ پذیری قیر-مدل FULL